Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2017

letmego
0864 aae1
Reposted fromscorpix scorpix viabitemyneck bitemyneck

July 08 2017

letmego
2913 92b8
Reposted fromcontroversial controversial viabanshe banshe
letmego
Like music along the way...
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viaSenyia Senyia
letmego
5999 2837 500
Reposted fromfungi fungi viabanshe banshe
letmego
6025 b2dc 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakasmii kasmii
letmego
letmego
1157 6950 500
Reposted fromkaiee kaiee viawasnae wasnae
8113 6f54

chamelion-circuit:

foreverweddings:

 Because big, bulky boxes are not obvious at all. 

This is super smart

letmego
8578 51ae
Reposted fromslodziak slodziak viaMaryiczary Maryiczary
9216 d8cb 500
Reposted fromsneakpeaking sneakpeaking
letmego

July 05 2017

letmego
To dobrze - rzekła. - Chciałam, abyś o mnie pamiętał. Kobiecie jest to potrzebne
— Marek Hłasko, 'Pętla'
Reposted fromojkomena ojkomena viavoine voine
letmego
letmego
I nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— M. Hłasko
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viavoine voine
2656 cb7a
Reposted fromAmericanlover Americanlover viakotfica kotfica
letmego
Literatura to najprzyjemniejszy sposób ignorowania życia.
— Fernando Pessoa, Księga niepokoju spisana przez Bernarda Soaresa, pomocnika księgowego w Lizbonie
Reposted fromkitana kitana vialikearollingstone likearollingstone
letmego
5919 4acd
Reposted fromkattrina kattrina viastrzepy strzepy
letmego
Reposted fromjohn-d john-d viahaber haber
letmego
the royal judgment.
Reposted frompapaja papaja viaruk0la ruk0la
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl